Dokumenty - Szkoła Podstawowa Rychłocice

Dokumenty

Rok szkolny 2018/2019

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W RYCHŁOCICACH

STATUT Rychłocice 2017

PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY

 

kalendarz

plan SP Rych 2018 2019

szkolny zestaw podręczników

plan lekcji

Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Rychłocicach

do pobrania:

Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego

Na podstawie:

  1. przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r., poz. 35 i 64),
  2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942),
  3. zarządzenia Wójta gminy Konopnica NR 289/18 z dnia 24stycznia2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/19 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopnica.

Terminy składania wniosków do 28 lutego 2018r.

 

 do pobrania: 
stypendium za wyniki w nauce

wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce