Historia szkoły Podstawowej w Rychłocicach

Historia Szkoły

Początek szkolnictwa w Rychłocicach przypada na rok 1925. Na mocy ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. w październiku 1925 powstała w Rychłocicach szkoła jednoklasowa. Pierwszą nauczycielką i organizatorką oświaty była Maria Prus, która zorganizowała trzy pierwsze klasy i podzieliła je na dwie grupy. Do pierwszej grupy należały dzieci, które pierwszy raz zetknęły się z książką, a do drugiej dzieci trochę zaawansowane w czytaniu i pisaniu. W roku szkolnym 1927/28 do szkoły przyszedł nowy nauczyciel Szczepan Baworowski, który przepracował tylko jeden rok. Z dniem 1 października 1927 roku szkoła w Rychłocicach została przeorganizowana na dwuklasową. W związku z tym po wakacjach w 1928 r. przysłano do Rychłocic drugą nauczycielkę Zenaidę Maliszewską. W 1930 roku kierownikiem szkoły został Zenon Szlązak i wówczas utworzono szkołę 3 – klasową z pięcioma oddziałami. Lekcje odbywały się w budynku szkolnym, który stał obok starej szkoły i u gospodarzy: Józefa Wypycha i Józefata Bamberskiego. Taka praca nie dawała pełnych efektów, gdyż jeden budynek od drugiego był oddalony o około 250 m. Mimo trudnych warunków mieszkaniowych nauczycieli (mieszkali w wynajętych na wsi pokojach) nazwa nauczyciel brzmiała bardzo dumnie. Wiązało się to z wysokim uposażeniem, np. kierownik szkoły w tym czasie otrzymywał w zależności od stażu pracy i wykształcenia 120 – 160 zł, a to się równało wartości 2 krów

Po reformie w 1932 roku Szkoła Powszechna w Rychłocicach była placówką stopnia pierwszego tzn. miała 2 – letnią klasę trzecią i 3 – letnią klasę czwartą. Utrudniało to dostęp dzieciom wiejskim do gimnazjum. W roku szkolnym 1934/35w szkole działały: biblioteka, świetlica, sklepik szkolny i samorząd uczniowski

Biblioteka szkolna liczyła 103 dzieła w języku polskim. Oprócz książek prenumerowano też czasopisma: „Płomyk”, „Płomyczek”, „Mały Płomyczek”, „Na tropie Zuchów”, „Skrzat”, „Duszek Leśny”. Praca w świetlicy rozpoczynała się po południu. Od 17:00 do 18:00 uczniowie odrabiali i powtarzali zadane lekcje, od 18:00 do 19:00 odbywały się w świetlicy zajęcia praktyczne, wspólne głośne czytanie, śpiew chóralny, a od 19:00 do 20:00 gry i zabawy towarzyskie oraz inscenizacje bajek i wierszy

W roku 1936 mieszkańcy Rychłocic wystąpili do Inspektora Szkolnego w Wieluniu o zorganizowanie klasy VI. Inspektor przychylił się do prośby i polecił Radzie Gminy w Konopnicy przygotowanie odpowiedniego funduszu na opłacenie sali. Rada Gminy postanowiła jednak aby ograniczyć liczbę klas bowiem „ukończenie trzeciej klasy zbyteczne było do pracy na roli i dzierżenia wideł w ręku”. Kierownik, Dozór Szkolny i światlejsi mieszkańcy prowadzili dalsze starania, chociaż druga połowa społeczeństwa przychyliła się do wniosku Rady Gminy

W roku 1939 od zachodu zaczęły napływać czarne i groźne chmury niemieckiego faszyzmu. W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku Kierownik Szkoły został zmobilizowany do wojska, a nauczycielka Maria Prus wyjechała z Rychłocic. Najazd Niemiec hitlerowskich na Polskę spowodował, że tradycyjne otwarcie nowego roku szkolnego nie mogło się odbyć. Były wprawdzie sporadyczne wypadki uruchamiania szkół, ale już po kilku dniach naukę musiano przerwać. Masowe otwieranie szkół nastąpiło dopiero po kampanii wrześniowej, mimo że akcja ta natrafiła na poważne trudności natury organizacyjnej. Większość budynków szkolnych zajęło wojsko niemieckie, które ze szczególnym upodobaniem niszczyło wszystko, co się na terenie szkoły znajdowało. Trudności organizacyjne powodowane były również brakiem nauczycieli. Część z nich dostała się do obozów jenieckich lub zginęła. Zawierucha wojenna oderwała od macierzystych szkół również część nauczycielek. Niektóre uległy ogólnej panice i uciekały byle dalej od frontu, inne powróciły z wakacji do swych miejsc pracy

W okresie wojny szkoła nie funkcjonowała. Od 1945 r. kierownikiem szkoły był jej organizator Józef Ścigała oraz nauczycielka Maria Bezkowska. Otwarte zostały 4 klasy, do których uczęszczało 169 uczniów w wieku od 7 do 14 lat. Najpierw zajęcia odbywały się na dwie zmiany w jednej sali szkolnej i w jednej sali pałacu dworskiego. Później powstał budynek szkolny wzniesiony z elementów dawnych dworskich obór i stodół. W roku szkolnym 1947/48 urządzono 4 sale lekcyjne i 3 komplety mieszkań dla nauczycieli

Od 1 września 1948 r. szkoła stała się 7-klasową placówką. Kierownikiem została Anna Małuszyńska, z którą pracowały jeszcze 3 osoby. W latach 1950 – 1953 kierownikiem był Kochalski Bolesław i pracowało 5 nauczycieli. Kolejnym kierownikiem w latach 1953-1980 był Bronisław Sztandera, a następnie Stanisław Kowalczyk. Przybywalo uczniów i nauczycieli. 7 – klasowa szkoła była do roku 1965/66, a w następnych latach uczniowie kończyli już 8-letnią szkołę podstawową

Nauka odbywała się nadal w drewnianym budynku. Do szkoły uczęszczały dzieci z Rychłocic, Małej Wsi, Siemiechowa i Wrońska. Po powstaniu zbiorczych szkół gminnych zmienił się obwód szkolny. W roku 1986/87 dyrektorem szkoły została pani Maria Wiluś. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 12 osób (troje nauczycieli z wyższym wykształceniem), które pracowały z grupą 142 osób uczących się w 8 klasach.
Po wielokrotnych remontach i ratowaniu starego budynku, podjęto starania o wybudowanie nowej szkoły. Zamierzenia zostały uwieńczone Wojewódzką Inauguracją roku szkolnego 1998/99 połączoną z oddaniem do użytku nowoczesnego budynku szkoły. Uroczystość odbyła się z udziałem centralnych, wojewódzkich i gminnych władz oświatowych i administaracyjnych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: przedstawiciel MEN – Piotr Unger, wojewoda sieradzki – Kazimierz Filipiak, kurator oświaty – Jadwiga Kałużewska, wójt gminy Konopnica – Jadwiga Adamska i dyrektor szkoły – Maria Wiluś

Dzięki przychylności władz oświatowych, z kuratorem łódzkim – Barbarą Kochanowską, kościelnych – Arcybiskupem Władysławem Ziółkiem oraz organu prowadzącego szkołę – wójta gminy – Wacława Szumigaja, w maju 2007 roku zrealizowane zostało kolejne wielkie przedsięwzięcie, jakim było nadanie szkole imienia wielkiego Polaka Jana Pawła II.

Obecnie ośmioletnia szkoła mieści się w nowoczesnym budynku położonym na niewielkim wzniesieniu w otoczeniu przyrody i życzliwych ludzi, którzy pozytywnie wpływają i motywują do coraz doskonalszej pracy. Od 2014 / 2015 szkołą kieruje pani Małgorzata Majda.