WAŻNA INFORMACJA - Szkoła Podstawowa Rychłocice

WAŻNA INFORMACJA

Dyrektor szkoły informuje, że od dnia 26 października 2020 r. następuje zmiana organizacji pracy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychłocicach:
• uczniowie klas 0-3 pracują w systemie stacjonarnym,
– zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji,
• uczniowie klas 4-8 pracują w systemie zdalnym,
– zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji,
O szczegółowych rozwiązaniach organizacyjnych rodzice zostaną powiadomieni  za pośrednictwem platformy TEAMS w zakładce dla rodziców.

PRZYPOMINAM, ze zgodnie z ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (§ 26 ust.2b 0)   wazne ogłoszenie

Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.”;